top of page

כללים ותקנות

הכללים והתקנות הבאים חלים על כל המבקרים במוזיאון הטבע התנ"כי. בתצוגות המוזיאון יש מוצגים יקרים רבים כמו גם בעלי חיים רגישים שרווחתם חשובה לנו. בנוסף לכך, במוזיאון ארונות זכוכית שבירים ופריטים אחרים שעשויים להיות מסוכנים, כקרניים חדות. בהתאם לכך, המבקרים נדרשים לציית לכללים ולתקנות אלה, למען ביטחונם והנאתם של כל המבקרים.

 

עם הכניסה למוזיאון, המבקר מסכים ומקבל על עצמו את האחריות לפעול עפ"י הכללים והתקנות הבאים:

1. ילדים מתחת לגיל 18 חייבים להיות בפיקוח של הורה או מבוגר אחר בכל עת.

2.  אין לרוץ ויש לנהוג בצורה אחראית בכל שטח המוזיאון.

3. אסור לפגוע ברווחת בעלי החיים - לנסות להאכילם, ללטפם, לטפל בהם, להחזיקם או לנסות ללכוד אותם ללא פיקוח של איש צוות המוזיאון. הוראה זו כוללת גם את בעלי החיים במתחם החי. 

4. נגיעה במוצגים אסורה בהחלט, אלא בפיקוח צוות המוזיאון, פרט לפריטים להם יש שילוט- "מותר לגעת".

5. ניתן לגעת במוצגים להם יש שילוט "מותר לגעת" באופן חופשי, אך יש לעשות זאת באחריות ההורים או המלווים, ובצורה אחראית ובטוחה. 

6. השופרות בתצוגה משמשים את כל המבקרים ולכן לא ניתן להבטיח את ניקיונם. מבקרים הבוחרים לתקוע או לגעת בהם רשאים לעשות זאת על אחריותם בלבד ורק באישור ובפיקוח של הצוות.

7. המוזיאון שומר לעצמו את הזכות לפנות מידית ממתחם המוזיאון כל מבקר המגלה התנהגות סוערת או בלתי אחראית.

8. המוזיאון משלב בחווית הביקור את האפשרות לגעת ולטפל בכמה מבעלי החיים תחת פיקוחו של איש צוות. למרות שבעלי חיים אלה מורגלים במגע ובטיפול, קיים פוטנציאל של נשיכה, גירוד, עשיית צרכים או גרימת נזק או מצוקה קלים של בעלי החיים למבקרים. המוזיאון מתנער מאחריות לכל אירוע כזה.

9. כל בעלי החיים במוזיאון נמצאים בפיקוח וטרינרי. למרות שהסיכון להדבק במחלות מבעלי החיים שלנו הוא נמוך ביותר, כל המבקרים מוזמנים לשטוף את ידיהם בסבון לאחר נגיעה בבעלי החיים.

10. אסור לאכול, לשתות וללעוס מסטיק בשטח המוזיאון, אלא אם כן התקבל אישור מצוות המוזיאון, ויש לשים לב שכל אריזה או קופסא שיש בה מזון, סגורה היטב.

11. סרטונים ותמונות שצולמו על ידי המבקרים יכולים לשמש למטרות פרטיות בלבד. השימוש והמכירה המסחרית של חומר זה (או חלקים ממנו) בכל דרך שהיא אסורה בהחלט.

12. המוזיאון רשאי לצלם או להסריט כל מבקר לכל מטרה שהיא, ללא אישור מראש או פיצוי, כמותר על פי החוק החל, ובלבד שכל מבקר המתנגד לכך מתבקש להודיע ​​מיד על כך למשרד המוזיאון.

13. המבקרים אחראים כלפי המוזיאון בגין כל נזק, הנובע מאי קיום תקנות המוזיאון או מכל התנהגות רשלנית אחרת מטעמם או מצד הילדים שהם אחראים להם.

14. המוזיאון אינו אחראי לכל נזק למבקר כתוצאה מאי עמידה בכללים ותקנות אלה.


אנו מאחלים לכם ביקור בלתי נשכח ומהנה במוזיאון שלנו!

bottom of page