top of page

טופס הסכמה לצילום - טופס אישור צילום

טופס זה מיועד למוזיאון הטבע התנ"כי לטובת הסכמתי לשימוש בתמונות/ סרטונים שאני מופיע/ה בהם, אני מאשר/ת בזאת כי אני מסכימ/ה שהמוזיאון ומי מטעמה יצלמו אותי / ישתמשו בתמונות / סרטונים שצולמו על פני ארגונים בפעילויות שונות של המוזיאון, וקבוצות וסדנאות שבהן אני משתתפת/ת כחלק מרצון המוזיאון לעודד משתתפים/ות חדשים/ות ושותפים/ות להצטרף ולתמוך בפעילות המוזיאון ופרסום כללי של פעילות המוזיאון.

אני מסכימ/ה מרצוני החופשי כי המוזיאון יעשה שימוש בתמונות שלי לצרכי פרסום ושיווק, ומצהיר/ה שאין לי התנגדות שצילומי, (בסטילס או בסרט) יוקרנו לפי המוזיאון באמצעי תקשורת שונים, בין באתר המוזיאון, במדיה החברתית, בטלוויזיה, אינטרנט וכן במדיה כתובה או מודפסת על שילוט, פלאירים ועוד.

אני מצהיר/החייב/ת כי אין לי כל זכות קניין רוחני ו/או זכות בתמונות ו/או חומרים אחרים אשר צולמו על ידי המוזיאון ו/או מי מטעמם, וכי למוזיאון כל הזכויות לפעול בהתאם לשיקול דעתו המלא מתנות לתמונות ו/או לסרט ו/או לחומרים שצולמו (לרבות אי הצגתם וגניזתם) ואני מוותר/ת על כל טענה מכל סוג בעניין זה, לרבות בנוגע לפגיעה בפרטיות מעצם הפרסום.

טופס זה מיועד למוזיאון התנ"כי להיסטוריה של הטבע על הסכמתי לשימוש בתמונות/סרטונים בהם אני מופיע, אני מאשר בזאת שאני מסכים שהמוזיאון ומי מטעמו יצלמו אותי/ישתמשו בתמונות/סרטונים שצולמו ב פעילויות שונות של המוזיאון, וקבוצות וסדנאות בהן אני משתתף כחלק מרצונו של המוזיאון לעודד משתתפים ושותפים חדשים להצטרף ולתמוך בפעילות המוזיאון ובפרסום הכללי של פעילות המוזיאון.

אני מסכים מרצוני החופשי שהמוזיאון ישתמש בתמונות שלי למטרות פרסום ושיווק, ומצהיר כי אין לי התנגדות לכך שתמונותיי, (בסטילס או בסרט) יוקרנו על פי שיקול דעת המוזיאון באמצעי תקשורת שונים. , בין אם באתר המוזיאון, במדיה החברתית, בטלוויזיה ובשימוש באינטרנט ובמדיה המודפסת בשילוט, חוברות, פרסום מודפס וכו'.

אני מצהיר כי אין לי כל זכויות קניין רוחני ו/או זכויות על התמונות ו/או חומרים אחרים שצולמו על ידי המוזיאון ו/או מי מטעמם, וכי למוזיאון כל הזכויות על פי שיקול דעתו המלא. על תמונות ו/או סרט ו/או חומרים שצולמו (לרבות אי הצגתם ואחסונם) ואני מוותר על כל טענה מכל סוג בעניין זה, לרבות בדבר פגיעה בפרטיות מהפרסום.

תודה על ההגשה!

bottom of page